Lesson One: Words Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and chant.

Click here to listen

 Script:

teacher: cô giáo

student: học sinh

firefighter: lính cứu hỏa

pilot : phi công

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. A. Look! Is Billy a teacher?

B. Yes, he is. And Tim is a student.

2. A. Is Grandma a teacher?

B. No, she isn't.

3. A. Coming …

B. Look!

C. Oh, no!

4. A. Look at Grandpa. Is he a firefighter?

B. No, he isn't. But he is a hero!

Dịch:

1. A. Nhìn kìa! Billy là giáo viên phải không?

B. Đúng vậy. Và Tim là học sinh.

2. A. Bà là cô giáo phải không?

B. Không, bà không phải.

3. A. Đến đây …

B. Nhìn kìa!

C. ôi, không!

4. A. Nhìn ông kìa. Ông là lính cứu hỏa sao?

B. Không, ông không phải. Nhưng ông là người hùng!