Lesson One: Words Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

seesaw: ván bập bênh

slide: cầu trượt

goal: khung goal

tree: cây

3. Listen and read.

Script:

1. A. Good try, Tim.

B. Oh no!

2. A. Where's the ball? Is it under the seesaw?

B. No, it isn't.

3. A. Look! The ball's on the slide/

B. Oh no! Look at the ball now.

4. A. Yes!

B. And now it's in the goal!

Dịch:

1. A. Cố lên, Tim.

B. Ôi, không!

2. A. Quả bóng đâu rồi? Nó ở dưới cầu bập bênh không?

B. Không, nó không có ở đây.

3. A. Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

B. Ôi không. Bây giờ hãy nhìn quả bóng.

4. A. Được rồi!

B. Và bây giờ nó đã ở trong khung thành!