Lesson One: Words Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

mom: mẹ

dad: bố

sister: chị gái

brother: anh trai

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Let's find the others.

2. A. Look. This is Mom's book. And this is Billy's teddy bear.

B. And this is Mom's umbrella.

3. A. But where are they?

B. I don't know.

4. A. Look, ice cream for you!

B. Ah, thank you!

Dịch:

1. Hãy tìm ở chỗ khác.

2. A. Nhìn này. Đây là cuốn sách của mẹ. Và đây là con gấu teddy của Billy.

B. Và đây là ô của mẹ.

3. A. Nhưng chúng ở đâu?

B. Anh không biết.

4. A. Nhìn này, có kem cho các con!

B. Ah, cảm ơn mẹ!