Lesson Six: Story - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Point and say

2. Listen to the story.

Click here to listen


Script:

A. Is it a teddy bear?

B. No, it isn't.

A. Teddy bear, teddy bear.

B. It's plane, right? Is it a plane?

A. No, it isn't.

A. Billy, my present!

B. Ah, Is it a robot?

A. Open it!

B. Yes, it is. It's a robot. I'm a robot. I'm a robot.

Dịch:

A. Đây là gấu bông phải không?

B. Không, nó không phải.

A. Gấu bông, gấu bông.

B. Đó là máy bay phải không? Máy bay phải không?

A. Không, nó không phải.

B. Billy, Quà của anh!

B. Ah, Đây là rô bốt  phải không?

A. Hãy mở nó ra!

B. Đúng vậy, đó là robot. Tôi là rô bốt. Tôi là rô bốt.

3. Listen and act.