Lesson Six: Story - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Listen to the story.

Click here to listen


Script:

1.

A. Look!

B. She happy, Billy

A. happy, happy. I'm happy

B. Good.

2. A. Look,

B. Oh, He sad.

A. Sad, sad. I'm sad.

C. Who's Billy?

3. A. Look

C. She's hungry

A. Hungry, hungry. I'm hungry.

B. No, Billy. Come here

A. Sorry.

Dịch:

1. A. Nhìn kìa

B. Cô ấy đang vui, Billy

A. Vui, vui. Con vui

B. Tốt lắm

2. A. Nhìn kìa

B. Oh, Anh ấy buồn

A. Buồn, buồn. Con buồn

C. Ai vậy Billy?

3. A. Nhìn kìa

C. Cô ấy đang đói

A. Đói, đói. em đói

B. Không phải, Billy. Đến đây.

A Xin lỗi

2. Read and say.

3. Listen again and repeat. Act.

Script:

She's hungry!

1. She's happy.

2. He's sad.

3. She's hungry.

Dịch:

Cô ấy đói

1. Cô ấy vui.

2. Anh ấy buồn

3. Cô ấy đói