Lesson Six: Story - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Listen and read.

Click here to listen


Script:

1. A. Rosy, Tim, Billy. New clothes!

B. I have a sweater. Thanks, Grandma.

2. A. I have a jacket. Thank you.

B. And I have a hat.

3. A. Look. I have a hat.I have a hat.

B. A hat?

4. A. It isn't a hat! It's a shirt!

Dịch:

1. A. Rosy, Tim, Bily. Quần áo mới này!

B. Con có một cái áo len. Cảm ơn Bà.

2. A. Con có cái áo khoác. Cảm ơn Bà

B. Còn con có cái mũ

3. A. Nhìn này. Con có cái mũ. Con có cái mũ.

B. Mũ sao?

4. A. Nó không phải mũ. Nó là áo sơ mi.

2. Read and say.

3. Listen again and repeat. Act.

Script:

1. A. Rosy, Tim, Billy. New clothes!

B. I have a sweater. Thanks, Grandma.

2. A. I have a jacket. Thank you.

B. And I have a hat.

3. A. Look. I have a hat.I have a hat.

B. A hat?

4. A. It isn't a hat! It's a shirt!

Dịch:

1. A. Rosy, Tim, Bily. Quần áo mới này!

B. Con có một cái áo len. Cảm ơn Bà.

2. A. Con có cái áo khoác. Cảm ơn Bà

B. Còn con có cái mũ

3. A. Nhìn này. Con có cái mũ. Con có cái mũ.

B. Mũ sao?

4. A. Nó không phải mũ. Nó là áo sơ mi.