Lesson Six Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

 

Script:

1. It has blue and green body. It has long blue tail. It's bird.

2. It's black and white. It has a short tail. It's goat.

3. It's brown and has a long tail. It has two ear. It's cat.

Dịch:

1. Nó có thân màu xanh lá cây và xanh da trời. Nó có đuôi dài. Nó là một con chim.

2. Nó màu đen và trắng. Nó có đuôi ngắn. Nó là một con dê.

3. Nó màu nâu và có đuôi dài. Nó có 2 tai. Nó là con mèo.

Speaking

2. Look at the pictures again. Ask and answer.

+ It's brown. It has a long tail. What is it? => It's a cat.

Hướng dẫn:

+ It's black and white. It has a short tail. What is it? => It's a goat.

+ It has blue and green body. It has long blue tail? =>It's bird