Lesson Six Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

 

Script:

1. Look! This is my house. It has Upstairs and Downstairs.

Upstair, you can see two bedroom

2. Also upstair, you can see two bathroom

3. Downstair, there is the kitchen.

4. Look, this is the living room. It have TV and a sofa.

5. And here is the diningroom. The family can eat here.

Hướng dẫn:

tầng trên: 2-1

tầng dưới: 4 -  3 – 5

Dịch:

1. Nhìn này! Đây là nhà của tôi. Nó có tầng trên và tầng dưới.

Tầng trên, bạn có thể thấy 2 phòng ngủ.

2. Tầng trên, bạn có thể nhìn thấy 2 phòng tắm.

3. Tầng dưới, có phòng bếp.

4. Nhìn này, đây là phòng khách. Nó có TV và 1 cái sofa.

5. Và đây là phòng ăn. Gia đình có thể ăn ở đây.

Speaking

2. Look at the picture again. Ask and answer.

living room / bathrooms / dining room / bedrooms / kitchen.

+ Where are the bedrooms? => They're upstairs.

+ Where's the kitchen? => It's downstairs.

Hướng dẫn:

+  Where's living room? => It's downstairs.

+ Where are bathrooms? => They are upstairs.

+ Where is dining room? => It's downstairs.