Lesson Three Song Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

square: hình vuông

circle: hình tròn

triangle: hình tam giác

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

It's a square!

It has four sides.

They're all the same.

It has four sides.

They're all the same.

It's a square!

It doesn't have sides.

It's smooth and round …

It's a circle!

It has three sides.

Just one, two, three …

It's a triangle!

Dịch:

Nó là một hình vuông!

Nó có 4 cạnh.

Chúng giống nhau

Có 4 cạnh.

Tất cả chúng giống nhau.

Nó hình vuông!

Nó không có cạnh.

Nó trơn tru và vòng tròn …

Nó là một hình tròn!

Nó có 3 cạnh

Một, hai, ba …

Nó là hình tam giác!