Lesson Three: Song Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

kite: diều

bike: xe đạp

train: tàu

2. Listen and sing.

Click here to listen


 

3. Sing and do.

 Script:

Toys, toys, toys, toys!

Toys, toys, toys, toys,

Toys, toys, toys!

This is my big red kite,

My big red kite.

My big red kite.

This is my big red kite,

I love toys!

Toys, toys, toys, toys,…

This is my big blue bkie , …

Toys, toys , toys, toys …

This is my big green train, …

Dịch:

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!

Đây là cánh diều lớn đỏ của tôi,

Cánh diều lớn màu đỏ của tôi,

Cánh diều lớn màu đỏ của tôi,

Tôi thích đồ chơi!

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi…

Đây là chiếc xe đạp lớn màu xanh nươc biển của tôi …

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi…

Đây là đoàn tàu lớn màu xanh lá cây của tôi …