Lesson Three: Song Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

pool: hồ bơi

ice cream: kem

frisbee: đĩa bay đồ chơi

2. Listen and sing

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

At the park!

At the park,

It'sso much fun.

For you, for me, for everyone!

Play on the seesaw,

Play in the pool.

Eat an ice cream,

It's nice and cool.

Play with a frisbee,

Play with a ball.

Play on the slide,

It's fun for all.

at the park,

It's so much fun.

For you, for me, for everyone!

Dịch:

Ở công viên!

Ở công viên

Có nhiều thứ thú vị

Cho bạn, cho tôi và cho mọi người!

Chơi trên cầu bập bênh.

Chơi trong hồ

Ăn kem

Thật tuyệt và thật mát

Chơi với đĩa bay ném.

Chơi với một quả bóng.

Chơi trên cầu trượt

Tất cả thật vui

Ở công viên

Có nhiều thứ vui

Cho bạn, cho tôi và cho mọi người!