Lesson Three: Song Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

grandma: bà

grandpa: ông

cousin: em họ

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 

Script:

In my family

In my family

In my family.

Lots of love,

For you and for me.

Mom and dad,

Sisters and brothers,

Grandma and grandpa,

Cousins and others.

In my family,

Lots of love,

For you and for me.

Dịch:

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Nhiều tình yêu,

Cho bạn và cho tôi.

Mẹ và bố

Chị em gái và anh em trai

Bà và ông,

Họ hàng và những người khác.

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Nhiều tình yêu

Cho bạn và cho tôi.