Lesson Three: Song Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

tomato: cà chua

pear: lê

grapes: nho

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Open my lunchbox!

Open my lunchbox.

What can you see?

I have a sandwich,

You can share with me.

I have a tomato.

I have a pear.

And I have some grapes,

I'm happy to share.

Dịch:

Hãy mở hộp ăn trưa của mình!

Mở hộp ăn trưa của tớ.

Cậu có thể thấy gì?

Tớ có 1 bánh mì kẹp,

Bạn có thể chia sẻ cũng tớ.

Tớ có 1 quả cà chua.

Tớ có 1 quả lê.

Và tớ có một ít nho.

Tớ rất hạnh phúc khi chia sẻ cùng cậu.