Lesson Two: Grammar and song - Unit 1- Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Listen and repeat.

Click here to listen


Script:

A. What color is this?

B. It's red!

Dịch:

A. Đây là màu gì?

B. Đó là màu đỏ.

2. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

It's red, it's black, it's green, it's blue

Lot's of color for me and you!

It's red, it's black, it's green, it's blue

Lot's of color for me and you!

Dịch:

Màu đỏ, màu đen, màu xanh lá cây, màu xanh da trời

Nhiều màu sắc cho tôi và bạn!

Màu đỏ, màu đen, màu xanh lá cây, màu xanh da trời

Nhiều màu sắc cho tôi và bạn!

3. Trace the lines and say.

Hướng dẫn:

This is red.

This is black.

This is green.

This is blue.