Lesson Two: Grammar and song - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Listen and repeat.

Click here to listen


Script:

He happy

She hungry

Dịch:

Anh ấy hạnh phúc

Cô ấy đói.

2. Listen and sing.

Click here to listen

Script:

Happy, happy

Look at the boy

He happy, happy,  happy

sad, sad

look at the girl

she sad, sad, sad

hungry, hungry

look at the boy

he hungry, hungry, hungry

Dịch:

Hạnh phúc, hạnh phúc

hãy nhìn vào cậu bé

cậu ấy hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc

Buồn, buồn

Hãy nhìn vào cô gái

cô ấy buồn, buồn, buồn

đói, đói,

hãy nhìn vào cậu bé

cậu ấy đói, đói, đói

3. Point and say the differences.

She's sad.

She's happy.

Dịch:

Cô ấy buồn.

Cô ấy vui.