Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

 Script:

She's a firefighter.

He's a student.

Is she a teacher? => No, she isn't.

Is he a teacher? => Yes, he is.

Dịch:

Cô ấy là lính cứu hỏa.

Anh ấy là học sinh.

Bà là giáo viên phải không? Không, bà không phải.

Anh ấy là thầy giáo phải không? Đúng vậy.

3. Look and say.

Hướng dẫn:

1. He's a firefighter.

2. She's student.

3. He's teacher.

4. He's pilot.

4. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He's