Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:

- tàu biển, biển cả, eo biển, đi biển, bờ biển, biển rộng mênh mông, sóng biến, biển động, biển lặng...


Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B.

Hồ

 

 

Dòng nước cháy tự nhiên ở đồi núi 

 

Suối

 

Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được

Sông

 

Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền... 


 Câu 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

*   Câu hỏi: Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?


Câu 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60-61) trả lời các câu hỏi sau:

a.Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

*    Trả lời: Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước Thủy Tinh.

b.Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

*      Trả lời: Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh là vì muốn cướp lại Mị Nương.

c.Vì sao ở nước ta có nạn lụt?

*      Trả lời: ở nước ta năm nào cũng có nạn lụt vì Thủy Tinh muốn trả thù, dâng nước lên, đánh Sơn Tinh.