Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống.

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

ấm áp

nóng bức oi nồng

se se lạnh

mưa phùn gió bấc, giá lạnh.


Câu 2. Hãy thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ).

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

-       Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

-       Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

-       Tháng mấy lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

-       Mấy giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

-       Chừng nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè?

-       Tháng mấy trường bạn nghỉ hè?

-       Lúc nào trường bạn nghỉ hè?

-       Chừng nào trường bạn nghi hè?

-       Độ nào trường học nghỉ hè?

c) Bạn làm bài tập khi nào?

-       Bạn làm bài tập lúc nào?

-       Bạn làm bài tập bao giờ?

d) Bạn gặp cô giáo khi nào?

-        Bạn gặp cô giáo lúc nào?

-        Bạn gặp cô giáo bao giờ?

-        Bạn gặp cô giáo lúc mấy giờ?


Câu 3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than điền vào ô trống:

Ông Mạnh nổi giận quát:

- Thật độc ác !

Đêm đó thần gió lại đến đập cửa thét:

-       Mở cửa ra!

-        Không Sáng mai ta sẽ mỡ cửa mời ông vào .

.com