Lý thuyết về lớn hơn, dấu > (toán lớp 1)

         

                        

2  >  1                                    3  >  2

hai lớn lơn một                        ba lớn hơn hai.