Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

65 - 30 = 

5 trừ 0 bằng 5, viết 5.

6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

6 trừ 4 bằng 2, viết 2

Hạ 3, viết 3.