Lý thuyết về số 0 trong phép trừ (toán lớp 1) và bài 1, bài 2, bài 3 trang 61 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 - 0 =                  1 - 1 =                       5 - 1 =

2 - 0 =                  2 - 2 =                       5 - 2 = 

3 - 0 =                  3 - 3 =                       5 - 3 =

4 - 0 =                  4 - 4 =                       5 - 4 =

5 - 0 =                  5 - 5 =                       5 - 5 =

Bài 2: Tính:

4 + 1 =               2 + 0 =                     3 + 0 =

4 + 0 =               2 - 2 =                      3 - 3 =

4 - 0 =                2 - 0 =                      0 + 3 =

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)        

 b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 - 0 = 1                           1 - 1 = 0                                  

5 - 1 = 4

2 - 0 = 2                          2 - 2 = 0                                    

5 - 2 = 3

3 - 0 = 3                          3 - 3 = 0                                    

5 - 3 = 2

4 - 0 = 4                          4 - 4 = 0                                    

5 - 4 = 1 

5 - 0 = 5                           5 - 5 = 0                                  

5 - 5 = 0

Bài 2: 

4 + 1 = 5                       2 + 0 = 2                                  

3 + 0 = 3

4 + 0 = 4                       2 - 2 = 0                                  

3 - 3 = 0

4 - 0 = 4                         2 - 0 = 2                                  

0 + 3 = 3

Bài 3:

a) 3 - 3 = 0    

b) 2 - 2 = 0

Các bài cùng chủ đề