Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Read and match.

1. This is my mom.

2. He's happy.

3. She's cold.

4. They're bears.

5. This is my grandpa.

6. They're birds.

Hướng dẫn:

4 – 1 – 2

6 – 5 – 3

Dịch:

1. Đây là mẹ tôi

2. Anh ấy hạnh phúc

3. Cô ấy lạnh

4. Chúng là gấu

5. Đây là ông tôi

6. Chúng là chim

2. Point and say.

This is my dad.

He's thirsty.

They're hippos.

Dịch:

Đây là bố tôi

Em ấy đang khát.

Chúng là hà mã.

3. Match the letters to the correct pictures.

Hướng dẫn:

5 – 2 – 1

3 – 9 – 4

8 – 6 - 7

4. Point and say.

5. Look and color.

 

Các bài cùng chủ đề