Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Circle the odd-one-out. Write.

1. doctor / nurse / frisbee / pilot. frisbee

2. goal / teacher / seesaw / slide. ___

3. sister / dad / brother / ice cream. ___

4. mom / firefighter / police officer / pilot. ___

5. goal / cousin / tree / pool. ____

Hướng dẫn:

2. goal / teacher / seesaw / slide.

3. sister / dad / brother / ice cream.

4. mom / firefighter / police officer / pilot.

5. goal / cousin / tree / pool.

Dịch:

1. bác sĩ / y tá / đĩa bay ném / phi công.

2. khung thành / giáo viên/ cầu bập bênh / cầu trượt.

3. chị gái / bố / anh trai / kem

4. mẹ / lính cứu hỏa / cảnh sát / phi công.

5. khung thành / em họ / cây / hồ bơi.

2. Number the picture.

Hướng dẫn:

hàng trên, từ trái sang phải:

3: grandma => 4: grandpa => 2: dad => 7: mom

hàng dưới, từ trái sang phải:

6: cousin => 5: brother

3. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He's

4. She's

4. Look at the picture again and write.

1. It's under the box.

2. Where's the book? It's ___ the bag.

3. Where's the teddy bear? It's ___ the box.

Hướng dẫn:

2. in

3. in

5. Write the letters.

Hướng dẫn:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v , w, x, y, z.

6. Read and color.

Các bài cùng chủ đề