Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

1. Circle the odd-one-out. Write.

 

Hướng dẫn:

2. cake

3. eighteen

4. sweater

5. chips

Dịch:

1. phục vụ bàn / bác sĩ thú y / áo khoác / thợ xây

2. áo sơ mi / bánh / mũ / thắt lưng

3. táo / xoài / mận / 18

4. áo len / 15 / 16 / 17

5. ngựa vằn / cáo / rùa / khoai tây chiên

2. Point and say.

I have a shirt.

I like cake.

I don't like chips.

Dịch:

Tôi có một cái áo sơ mi

Tôi thích bánh

Tôi không thích khoai tây chiên

3. Circle the beginning sound.

Hướng dẫn:

u – s – v – z – y - w

4. Complete the words. s / w/ x/ t/ y / v

Hướng dẫn:

yogurt

fox

vase

sock

turtle

5. Look and color


Các bài cùng chủ đề