Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Circle the odd-one-out. Write.

1. sock / shorts / kitchen / coat.  kitchen

2. apple / orange / apartment / tomato. ____

3. dining room / living room / bedroom / pear. _____

4. dress / cookies / grape / banana. _____

5. hat / house / T-shirt / pants. _____

Hướng dẫn:

2. apple / orange / apartment / tomato. __ apartment __

3. dining room / living room / bedroom / pear. __ pear ___

4. dress / cookies / grape / banana. __ dress ___

5. hat / house / T-shirt / pants. __ house ___

Dịch:

1. tất / quần sooc/ nhà bếp / áo khoác.

2. táo / cam / căn hộ / cà chua.

3. phòng ăn / phòng khách / phòng ngủ / lê

4. váy / bánh quy / nho / lê.

5. mũ / nhà / áo phông / quần dài.

2. Write

Where's / Where are / He's / She's / They're

 

Hướng dẫn:

2. Where are / They're

3. Where's / She's

3. Write

His / Her

 

1. Her socks are white.

2. _____ shorts are orange.

3. _____ T-shirt is white.

4. _____ socks are blue.

5. _____ pants are green.

Hướng dẫn:

2. His

3. Her

4. His

5. Her

4. Circle.

Hướng dẫn:

2. chair

3. chicken

4. sheep

5. Write the letters.

Hướng dẫn:

2. tiger

3. three

4. hat

6. Read and color.

Các bài cùng chủ đề